ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home >> ระเบียบ
ระเบียบ
ลำดับ รหัสข้อมูล สถานที่จัดเก็บ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
1 อำนาจหน้าที่วินิจฉัยเปิดเผยข้อมูล ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

2

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

3

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

4

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๒

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

5

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกถอนและการจ่ายเงินเดือน เงินปีและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๓

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

6

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๔

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

7

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

8

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

9

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของอปท.พ.ศ. ๒๕๔๖

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

10

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๓

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

11

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๓

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

12

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. ๒๕๔๓

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

13

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

14 ระเบยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
15 อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
16 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอนแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 


เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.