ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home >> แบบฟอร์ม/คำร้อง

แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม

 แจ้งขอเบี้ยยังชีพ

 

แบบฟอร์มสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

 

แบบฟอร์มกองวิชาการ

 แบบการขอข้อมูลข่าวสาร

 แบบฟอร์ขอใช้บริการงาน GIS

 ขออนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง

 ขั้นตอนบริการประชาชนกองวิชาการและแผนงาน

 

แบบฟอร์มสำนักทะเบียน

ขอเพิ่มถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

แจ้งเกิด

แจ้งตาย

แจ้งย้าย

คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

คำร้องเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

 

แบบฟอร์มสำนักการช่าง

 ขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร

 ขอเลขที่บ้าน

 ขออนุญาตก่อสร้าง

 ขอโอนใบอนุญาตก่อสรัางอาคาร

 คำร้องงานไฟฟ้า

 คำร้องทั่วไป

 คำร้องบำรุงรักษาถนน

 คำร้องบำรุงรักษาท่อระบายน้ำทางเท้า

 ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 คำขอต่ออายุใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.5)

 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.6)

 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.7)

 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.8)

 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต (แบบ น.5)

 หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.6)

 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือ (แบบ น.7)

 หนังสือแสดงคำยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.8)

 ใบแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร(ยธ.2)

 ใบแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร (ยธ.3)

 ใบแจ้งขอรับใบรับรองการก่อสร้าง (ยธ.4)

 ใบแจ้งขอรับใบรับรองการก่อสร้าง (ยธ.5)

 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (ยธ.6)

 แบบรายการปป.อาคารผท9

 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน

 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารร่วมผนัง

 หนังสือรับของผู้ประกอบวช.วิศวกรรม

 หนังสือรับทราบให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินรับจำนอง

 หนังสือรับรองผู้ควบคุมงาน

 

แบบฟอร์มสำนักการคลัง

 คำร้องทั่วไป

 แบบคำขอรับเงิน

 ขั้นตอนการชำระภาษี

 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย

 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 


เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.