ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home >> การทำบัตรประจำตัวประชาชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชน
ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ยื่นเรื่องต่อนายอำเภอ  กิ่งอำเภอเขตเทศบาลหรือเมืองพัทยา  ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน

กรณีขอมีบัตรครั้งแรก
หลักเกณฑ์
 • ผู้มีสัญชาติไทย  อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนหากไม่ไปขอมีบัตรภายใน 60 วัน จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ยื่นคำขอที่อำเภอ กิ่งอำเภอ  เขต  หรือเทศบาลที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด โดยยื่นหลักฐานดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • แสดงหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบเกิด ใบสุทธิ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกันผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
  • กรณีเป็นบุตรบุคคลต่างด้าว ต้องมีหนังสือสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวของบิดามารดาแสดงด้วย
  • กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรอง
กรณีบัตรเติมหมดอายุ
เมื่อบัตรหมดอายุ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเติมหมดอายุโดยเสียค่าธรรมเนียม หากไม่ขอมีบุตรภายในกำหนด 60 วัน จะถูกปรับไม่เกิน 200 บาท
หลักฐาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย
เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำลายให้แจ้งความในท้องที่ที่เกิดเหตุ ดังนี้

เขตกรุงเทพมหานคร

แจ้งความต่อสถานีตำรวจ

ต่างจังหวัด
แจ้งความที่อำเภอ กิ่งอำเภอ เทศบาล แจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือสถานีตำรวจภูธร ให้ยื่นเรื่องขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทำลาย หากเลยกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

หลักฐาน
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาหลักฐานการแจ้งความบัตรหาย
 3. นำหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปด้วย (ถ้ามี) เช่น ใบเกิด ใบสุทธิ หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรเดิมที่สูญหาย
 4. เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
 5. หากค้นหาหลักฐานเดิมที่เคยทำบัตรเก่าไม่พบ ต้องนำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ญาติพี่น้องไปรับรองด้วย
กรณีบัตรเดิมชำรุด
หากบัตรเดิมชำรุด เช่น ไฟไหม้บางส่วน ถูกน้ำเลอะเลือน ให้ขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน

หลักฐาน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. บัตรเดิมที่ชำรุด
 3. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 4. เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
 5. หากบัตรชำรุดมากจนไม่สามารถใช้พิสูจน์ตัวบุคคลได้ ต้องนำเจ้าบ้านหรือผู้ที่เชื่อถือได้ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ญาติพี่น้องไปรับรองด้วย
กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล
หากเปลี่ยนชื่อตัวสกุลให้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขหรือสกุลในทะเบียนบ้าน หากไม่ยื่นภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

หลักฐาน
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. บัตรฯ เดิม
 3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
 4. เสียค่าธรรมเนียม 20 บาทหมายเหตุ : หากท่านไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ดาวน์โหลด
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 14:02 น.  

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.