เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

353141
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
170
170
13179
353141

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา

ขอนแก่นเตรียมพร้อม เปิดสวนหนานหนิง 22พฤษภาคมนี้

VOA SPACE : WE ARE ALL CREATORS

 

ทุ่ม 100 ล้าน ผุดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางเมืองขอนแก่น จุดเช็คอินของคนรักสัตว์!

 

 ออร่า ฟาร์ม (Aura Farm) สถานีของคนรักสุขภาพ

สคร. จ่อชงบอร์ดพีพีพีไฟเขียวดึงเอกชนร่วมแจมโครงการรถไฟฟ้าในหัวเมืองใหญ่ 'ขอนแก่น-เชียงใหม่

พร้อมเปิด สิ้นเดือนเมษายนนี้!

CLASS CAFE สาขา2

มข. ทุ่ม 2.45 หมื่นล้าน ตั้งศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

 

Small move of "KHONKAEN MOVE"

เปรียบเทียบ 3 Smart Bus ขอนแก่น/ภูเก็ต/เชียงใหม่

แผน Action plan 2018 โดยกระทรวงคมนาคม

โครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น (รถไฟฟ้า LRT) สายสีแดงท่าพระ-สำราญ 22.6 กิโลเมตร 16 สถานี ยกระดับ6สถานี ระดับพื้น 10 สถานี

2 บริษัทยักษ์ใหญ่จีนพบผู้ว่าฯขอนแก่น หารือโปรเจกต์รถไฟฟ้ารางเบา

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำทีมโชว์ศักยภาพกลางงานSETA มั่นใจจังหวัดพร้อมเป็นต้นแบบสมาร์ทซิตี้

 

ขอนแก่น โตต่อเนื่อง ดันขึ้นแท่นสมาร์ทซิตี้ ฮับการลงทุนอีสาน

E-sport Complex แห่งแรกของภาคอีสาน

 

เผยโฉม KIC Khon kaen Innovation Center แปลงโฉมตึกร้างกลางเมืองสู่กองบัญชาการด้านนวัตกรรม

คำแถลงนโยบาย(2)

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ด้วย ศรัทธาในภาคประชาชน เชื่อมั่นในพลังท้องถิ่น  เชื่อมโยงสู่สากล เทศบาลนครขอนแก่น ได้พัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยการวางรากฐานของการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่   ก่อเกิดศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด ทั้งด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการแสดงศักยภาพของนครแห่งกิจกรรมในเทศกาลสำคัญต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้นำการบริหารการปกครองท้องถิ่นด้วยรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่การันตีการทำงานของนครขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหลักประกัน ที่แสดงถึงความมั่นใจและเห็นความสำคัญในการกระจายอำนาจคืนกลับสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างสรรค์พลังชุมชนท้องถิ่นอย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างจิตสำนึกของคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของเมืองร่วมกันในบริบทต่างๆ อาทิ การดูแลการจัดการสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  การประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ตลอดจน แนวโน้มการพัฒนาเมืองยุคใหม่จะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  ดังนั้นจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อเศรษฐกิจและสังคมเมืองขอนแก่น มีผลกระทบต่อบุคคลและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดเตรียมความพร้อมของนครขอนแก่น คือ การเตรียมคนและชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบต่างๆให้นครขอนแก่น เท่าทันและทัดเทียมกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดอีกครั้งของประเทศ ด้วยการเรียนรู้ถึงการแบ่งปันมากกว่าการแข่งขัน เพื่อความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อันจะนำพาไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมแห่งความสุข เป็นเป้าหมายสำคัญ จึงกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง   ด้วยวิสัยทัศน์

 

พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข

KhonKaen City Bus


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000